2015年3月11日水曜日

母なるふるさと(18) Zordun sabirning tarix romani ana yurt.


 (48ページ下から3行目から)
 -- qéni tapa, mende qandaq késel barkin, -- dédi.
 「さあ探せよ、おれにどんな病気があるんだ」と言った。
 -- sewda! – dédi charsaqal, oruq boway uning tomurini tutup, aliqanlirigha uzaq qarap, siziqlarni sanap, pichirlap birnémilerni oqup.
 「恋煩(こいわずら)いです!」ごま塩のひげの痩(や)せた老人は彼の脈(みゃく)をとって、手のひらを長く見て、線を評価して、小さな声で何かを話した。
 -- bu néme dégining?
 「それはどういう意味だ?」
 -- ishqiy biqarar!
 「気持ちの盛り上がりです!」
 -- chüshengüdek gep qilsangchu?
 「わかるように言ってくれないか?」
 -- köyük! – dédi boway warqirap, -- birige köyup qapla, bégim.
 「恋です!」と老人は大声で言った「だれかに焦(こ)がれているんです、旦那(だんな)」。
 -- qandaq qilay emdi?
 「これからどうしよう?」
 -- xénim silidin bizarken.
 「彼女はあなた様を嫌っているらしい。」
 -- bilimen! jajisi néme uning?
 「わかってる!その解決法は何だ?」
 -- tawar-durdun, tawardek gep, qent-shéker, shékerdek gep!
 「サテンとシルク〔ドゥルドゥンは高級絹布〕、サテンのような言葉、砂糖、砂糖のような言葉です!」
 -- men undaq gep qilip baqmighan.
 「おれはそんな言葉を使ってみたことがない。」
 -- undaq bolsa köyüp kül bolidila.
 「それなら焦がれて灰になってしまう。(=片思いで体を壊す)」
 -- qérilarmu ashiq bolamdu?
 「年寄りも恋をするのか?」
 -- sewdani igisi salidu, bégim.
 「恋は神が与えます、旦那。」
loqman hékim toqsan yéshida yigirme yashliq bimarigha ashiq bolup, özining yéshidin yigirme yashni qizgha teqdim qilghan.
ロクマン医師〔伝説上の医者〕は90歳で20歳の患者に恋をして、自分の年齢から20年を彼女に提供したそうです。
 -- ya’alla, bala-qazala ishkenghu bu! ram qilghili bolmamdu uni?
 「ああ神様、これは災難(さいなん)だ!彼女を惚れさせられないのか?
 -- yaq, bégim, azabqa chidisila, insap bilen muz köngülni illitqili bolidu.
 「いいえ、旦那、苦しみに耐えれば、親切で氷の心を温めることができます。
soghuq gep, soghuq chiray illiq köngülnimu muzlitidu.
冷たい言葉、冷たい表情は温かい心までも凍らせます。
silining tebi’etliri soghuqken!
あなた様の性格は冷たいようだ!」
 -- boldi wuy, qashqaliq! –
 「だまれ、カシカリック!」
muxterbay remchining aldigha bir siqim pul tashlidi-de,
ムフテルバイは占(うらな)い師の前に一つまみの銭(ぜに)を投げた、
özining hemme sirini kir dastixangha yangaq tökkendek birmubir tökken bowaygha nepriti bilen tongluq qildi,
汚(よご)れた布にクルミを並べるように、自分の全ての秘密を一つずつ並べて、老人をさげすんで無作法なふるまいをした、
lékin u öyige chiqip remchining dégenlirige iqrar boldi :
しかし彼は家について占い師の言ったことを認めた。
«némidep bu qara xotungha ashiq bolimen, yaq dégini üchünlima
「なんであんな色黒女に恋したんだ、いやだと言われたからかな?」
 u ziyawudunning hoylisigha xilmuxil bahanilerni tépip künde bir kiridighan, her xil ishlarni qildurup, ghemxorluq qilidighan boluwaldi.
 彼はズィヤウドゥンの庭にいろいろな口実を探し出して毎日一回現(あらわ)れ、いろいろなことをさせて、世話をし始めた。
ziyawudun buni özige qiliwatqan qérindashliq dep oylap xushal bolatti, ズィヤウドゥンはこれを自分に対する兄弟愛と思って喜んでいた。
reyhan bolsa niyiti yaman dep oylap chöneklikke chiqip laza, pemidur, piyazlirigha éngishiwalatti.
レイハンはというと、気持ちが悪いと思って菜園に出てトウガラシ、トマト、タマネギなどにかがみこんでいた。
bay hoylida saqal-buruti chékilgen, qingghir yaqiliq aq könglikining péshi tizigha chüshken halda yoghan qorsiqini tompaytip tördin supighiche, ghorudin bagh ishikigiche nechche qétimlap méngip tinmay sözleytti :
バイは庭であごひげと口ひげを整え、曲がった(=和服のような合わせの?)襟の白いシャツの衽(おくみ)を、ひざが出るのに似た状態で大きな腹を突き出して上座(かみざ)から広縁まで、門から果樹園の入口まで何回も繰り返し歩いて休みなく言い続けた。
 -- séning balang méning balam.
 「おまえの子供はおれの子供だ。
meyli üchilisini üch-i-lisi-nioqutuwergin.
気にせず三人とも勉強させてやれ。〔-lisi: (following numeratives) the ... of them〕
chiqimigha mana men bar.
費用ならおれがある。
yaminigha kelse on qoy, yigirme qoyning ishighu, bir harwa ashliqning ishighu, qandaq dédim, hoy reyhangül!
たかだか10匹、20匹の羊のことだろう、車一台分の穀物のことだろう、そうじゃないか、なあレイハンギュル!」
 -- rehmet, muxterbay aka!
 「ありがとう、ムフテルバイ兄さん!」
 -- hay reyhan, qétiq ekel, bay akam qétiqqa amraq!
 「おいレイハン、ヨーグルトを持ってこい、バイ兄さんはヨーグルトが好きだ!」
 reyhan érining déginini yerge qarap ün-tinsiz orundaytti we baygha her qétim égilip tezim qilatti.
 レイハンは夫の言ったことをうつむいて無言で行(おこな)って、バイに毎回腰をかがめておじぎをしていた(=感謝の意の表示)。
 -- hemmimiz qérindash, ghazibay, hidilshabay, nédirshabeg bir taranchi, mushu yerdin ünüp chiqqan yerliklerning tuxumidin
 「おれたちはみんな兄弟だ、ガズィバイ、ヒディルシャバイ、ネディルシャベグ…同じタランチだ、この土地から芽を出し、地元民のタマゴから…」
 bügün reyhangül kala séghip, hoyla süpürüp, küküm yéyip, kumilach chaplap bolup süt sorup qazan’gha éngiship turghanda, hoyligha warqirap-kökirip muxterbay kirip keldi :
 今日はレイハンギュルが牛の乳を搾(しぼ)って、庭を掃(は)いて、ふすまを干して、牛糞の団子を壁に貼り終わって、乳を漉(こ)して鍋にかがみこんでいる時に、騒々しく大声をあげながらムフテルバイが庭に入って来た。
 -- hoy reyhangül, pah, qétiqing ejeb tétida, bir héjir quysang’a!
 「おいレイハンギュル、ほお、おまえのヨーグルトはなんていい匂いなんだ、鉢に注いでくれ!
 -- süzme qiliwettim, yéngisi téxi uyumidi.
 「凝乳(ぎょうにゅう)にしていたの、新しいのはまだ固まってないわ(=まだヨーグルトになってない)。」
 -- süzmengdin ekéle emise!
 「じゃあ、凝乳をよこせ!」
〔参考:sütqetiqqaymaq(ジャム状)→süzme(固形)→qurut(乾いてる)〕
 reyhangül dalanda uxlawatqan kichik oghlini oyghitiwétip baygha héjirda süzme sundi.
 レイハンギュルは玄関ポーチで寝ていた下の息子を起こして、バイに鉢で凝乳を渡した。
bay héjirni emes, uning qolini tutuwaldi.
バイは鉢ではなく、彼女の手を取った。
reyhan qolini ittik tartiwidi,
レイハンは手を素早く引っ込めた、
héjir yerge chüshüp sunup ketti.
鉢は地面に落ちて割(わ)れてしまった。
 -- boldi, janan chine tölep bérimen, --
 「いいさ、上等な陶器で弁償(べんしょう)する」
dédi bay chine sunuqini yighiwatqan reyhangülning mürisige asta pepilep,
と言ってバイは陶器の破片を拾っていたレイハンギュルの肩をやさしくたたいた、
bu ish uning üchün cheksiz huzur tuyuldi,
このことは彼に無上の喜びを感じさせた。
-- mang’a qarap birla külüp qoysang -- bay ixtiyarsiz uninggha temsheldi.
「おれに向かって一度でいいから微笑んでくれよ…」と言ってバイは無意識に彼女に近づいた。
reyhangül burulup dalan öyge mangdi.
レイハンギュルは背を向けて玄関ポーチに向かった。
 -- bole, saqam, qismaq bérimen, chéyingni ich, étizgha barimiz!
 「早く、ぼうや、おこげをあげるから、お茶を飲みなさい、畑に行くわよ。」
 -- yorgha minemsen, saqam? –
 「速い馬に乗っていくか、ぼうや?」
dédi bay öydin chiqip kériliwatqan omaq oghulning éngikidin erkilitip,
と言ってバイは、家から出て伸びをしているかわいい男の子の下あごをなでて、
-- qara közliring apangningkidek chirayliq, pah, qash-kirpikliringchu téxi, kutmukut özi.
「黒い目はお母さんのようにきれいだ、ほう、その上、眉毛とまつ毛までそっくりだ
chong bolghanda sang’imu qizlar ashiq bolidu.
大きくなったらおまえにも娘たちが恋をするぞ。」
 u «ashiq» dégen sözni alahide ünlük awazda éytti.
 彼は「恋」という言葉を特に大きな声で言った。
 -- ashiq dégen néme, apa?
 「恋って何、母さん?」
 -- eski gep, balam
 「悪い言葉よ、ぼうや…」
 -- bay chong dadammu eski gep qilamdu?
 「バイおじさんも悪い言葉を言うの?」
 -- qilidiken'ghutang! – dédi reyhan bagh terepke aldirap méngip,
 「言うのかわからないわ!」と言ってレイハンは果樹園の方に急いで歩いて、
-- wayyey, chöneklikke qaghilar chüshüptighu, qoyt!
「あらまあ、菜園にカラスが入ったみたい、シッ!」
 -- men térekke chiqip qaghilarning uwisini buzimen, tuxumini chaqimen, balisini yerge tashlaymen! – dédi oghul.
 「僕がポプラに登ってカラスの巣を壊して、タマゴを割って、ヒナを地面に落とすよ!」と息子が言った。
 -- buzsang ular yene uwa salidu, saqam!
 「壊したらカラスはまた巣を作るわ、ぼうや!」
 shu chaghda öydin yighlap-temtilep kichik qiz chiqti.
 その時、家から泣きながらよちよちと下の娘が出てきた。
baygha bu naresidiler anisining teripini élip özige naraziliq bildürüwatqandek tuyuldi.
バイにはこの子供たちが母親に味方して彼に不満を表しているように感じられた。
hoyligha bayning balisi uni izdep kirip abdumer mingbégining chaparmini kelginini éytmighan bolsa, bay bu hoylida qachanghiche turup némilerni deyttikin?
庭にバイの息子が彼を探して入って、アブドゥメル千戸長の伝令が来たことを言わなければ、バイはこの庭にいつまでいて何を言い続けていたかわからない。
reyhangül axir éghir yüktin qutulup balilirini zoq bilen söyüp ketti:
レイハンギュルはやっと重い負担から逃げて子供たちに夢中になってキスをした。
52ページ上から行目まで)

0 件のコメント:

コメントを投稿