2015年8月21日金曜日

母なるふるさと(25)

Zordun sabirning tarix romani «ana yurt».

73ページ下から8行目)
 u qarigirni yorghilitip birdemdila jirghilang köwrükige yétip keldi.
 彼はカリギル馬を速歩で歩ませてたちまちジルギラン橋に着いた。
u köwrükining u qétidiki döngge chiqip étining töshbéghini chingitti.
彼は橋の向こう側の丘に登って馬の腹帯〔鞍を固定する紐〕をきつく締めた。
acha yol béshidiki döngde turup ong yaqtiki yolgha qaridi.
道が二股になったところの丘に立って右側を見た。
bu yol chongqur jilghilardin ötüp, ili deryasini yaqilap sherqqe méngip mongghulküre, tékes, toqquztara, küneslerge, hetta shotidin ötüp muz dawandin éship, bay, aqsular bilen qeshqer, xotenlerge kétidighan chong karwan yoli.
この道は深い谷を通〔とお〕って、イリ川を伝って東に行ってモンゴルキュレ、テケス、トックズタラ、キュネスなどへ、さらにはショタを通って氷の山道を越えて、バイ、アクスなどやカシュガル、ホタンなどに行く大きな隊商路である。
bu koldurmiliq tögiler, éshekchiler, bora, shax-shumba sayiwenlik harwilar, karwanlar topa tozutup toxtimay méngip turidighan yol.
これは鈴〔すず〕を付けたラクダたち、ロバ使いたち、すのこや藁〔ワラ〕の日よけのついた車、隊商たちが土を舞い上がらせて途切れなく歩いている道だ。
u deryaning u qétigha qaridi: ashu taghning töwinidiki sarghuch édirlar, cheksiz ketken bédilik, u yer-bu yerde qara-qura körüngen taranchi yéziliri uninggha tonush:
彼は川の対岸を見た。あの山の下の浅黄色の丘陵〔きゅうりょう〕、無限に広がるアルファルファの草原、あちこちにほのかに見えるタランチの村々〔むらむら〕を彼は良く知っている
sopunbulaq – xonixaydin chapchalmazarghiche jaghistay, qaynuq, yalghuz yaghach, qoghunchi yéziliri meshrep we chaqchaqning kani, déhqanlar öyliridiki jinchiragh yoruqida köngüllük oyniship qarangghu qishni ötküzidu.
ソプンブラク-ホニハイからチャプチャルマザルまでジャギスタイ、カイヌク、ヤルグズ・ヤガッチ、コグンチといった村々はマシュラップと冗談の鉱床で、農民たちは家のランプの光で愉快に遊んで暗い冬を過ごす。
muxterbay u yerlerge tolimu amraq.
ムフタルバイはそれらの場所がとても好きだ。
uduldiki tüzlenglik – mushu toghraqtin tartip yamatughiche bolghan keng zémin ularning mingbégiliki.
向かい側の台地-このトグラクからヤマトゥまでの広い土地は彼らの千戸長のものだ。
nechche yüz yillardin béri derya boyliridiki yarliq, janggal-ormanliqlarni panah tartip olturup kelgen taranchilar bu keng zéminning xojayini – igisi.
数百年来、川岸〔かあぎし〕の崖〔がけ〕、茂みや林〔はやし〕に身を寄せて住んできたタランチはこの広い土地の主人だ。
némishqa bügün bu yerge qeshqerdin chiqqan abdumer mingbégi boluwalidu, aqsudin chiqip doteyning yaliqini yalap chong boluwalghan ala baytal zorluq-zombuluq qilip uning qérindashlirini baghlap uridu-he?
なぜ今日この土地にカシュガルから来たアブドゥメルが千戸長になって、アクスから来て道台〔どうだい〕のご機嫌を取って出世したアラバイタルが暴政を敷〔し〕いて彼の兄弟たちを縛って殴ぐるんだ?
uni az dep kolxoz bolushtin qorqup residin qéchip kelgen chéleklikler, ghaljatliqlar, ketmenlik-pushkeklikler téxi taranchi béyi muxterbay bilen némishqa shangyoluq talishidu-he?
その上、コルホーズになることを恐れてロシアから逃げてきたチェレック人、ガルジャト人、ケトメン人、プシケク人たちは〔以上カザフスタンのウイグル系住民とのこと〕なぜタランチの金持ちムフテルバイと郷約の役を争うんだ?
ghojam öz puqralirigha némishqa ige bolmaydu?
ゴジャは自分の臣民になぜ責任を負わないんだ?
muxterbayning oylighanséri ghezipi örlep, kimnidur tillighusi, urghusi kéletti.
ムフテルバイは考えれば考えるほど怒りがわいて、誰だろうと罵倒〔ばとう〕したく、殴りたくなったのだった。
u üzenggini dessep étigha sekrep mindi-de, topa-changliq karwan yoligha emes, yar yaqilap ketken yalghuz harwa yoligha qaritip déwitti.
彼はあぶみを踏んで馬に飛び乗って、ほこりっぽい隊商路ではなく、崖に沿った小道に向かって拍車をかけた。
 aldidiki yéza ruslar jaylashqan toghraq yézisi.
 前の方の郷はロシア人が定住したトグラク郷だ。
ular tügmen béqip, béliq tutup, hesel herisi qilip ghuljining su yaqiliri, bük derexlik jilghilirigha öginip qélishqan.
彼らは水車〔すいしゃ〕を管理して、魚を捕まえて、ミツバチを飼ってグルジャの水辺〔みずべ〕、木の茂った谷に順応してとどまった。
1881-yili ular yurtlirigha qaytip kétishkenidi, lékin char padishahi aghdurulghandin kéyin iligha yene qéchip kélishti.
1881年に彼らのふるさとに帰ってしまったが〔この年に中央アジアを侵略しロシア化政策を推し進めたアレクサンドル二世が死んだ〕、ロシア皇帝が倒された後にイリにまた逃げてきた。
hazir ularning bir qisimi bu ikki yézining qentini chaqmaqta.
今彼らの一部はこの二つの郷で甘い汁を吸っている
bu yerlerde tawuz shundaq oxshayduki, pichaq bisi téger-tegmeyla yérilidu, yéseng tilni yaridu.
この土地ではスイカは非常においしいので、ナイフの刃が少し触れただけで割れるし、食べたらすごく甘い。
ruslarning itliri atning üstidiki ademge hüredeydu.
ロシア人の犬は馬の上の人に吠えるhüredeyduの意味は文脈から判断した〕。
bomba saqalliq bowaylar, keng könglek kiyidighan yoghan qorsaq marjankilar itliri bilen pexirlinip qaqaqlap külidu.
ふさふさとしたあごひげの老人たち、広いシャツを着た大きな腹のマルジャンカ人たちが犬を自慢して大笑いする。
téxi ularmu taranchi yérining xojayini.
その上、彼らもタランチの土地の主人だ。
sheherdichu?
では町では?
enjanliqlar bilen noghaylar taxtayliq, eynek dérizilik öylerning igiliri:
アンディジャン人たち〔フェルガナ盆地(今のウズベキスタン)から来た人々〕やタタール人が板でできた、ガラス窓のある家の主人だ:
ular sodiger, dukandar, oqumushluq emeldar.
彼らは商人、店主、学のある役人だ。
negila qarisa taranchigha kün yoq.
どこを見てもタランチには日が当たらない。
töt tal bughdayni térip qoyup, yaziche sayide yétip chong gep qilip, qargha milep ashliq yighip tapqan-terginini den’ge, chöp uchigha tutup bérip shillisini qorup yürgini yürgen yaq, muxterbay taranchilarni oyghitidu, bu keng zéminning xojayinlirining közini achidu.
わずかな小麦を植えて、夏の間に日陰に寝てほらを吹いて、雪にまみれて穀物をためて、たくわえを年貢に、chöp uchi〔穀物に対する税のdenと同じく税の一種。牧草への税か?〕に取られて、首を振って〔→あきらめての意か?〕恋愛をする……いや、ムフテルバイはタランチたちを目覚めさせる、この広い大地の主人たちの目を開〔ひら〕く。
 u toghraq ruslirining itlirini qamchisi bilen urup achchiqini chiqirip, töwenki toghraqning dangliq buliqi yénida attin chüshti,
 彼はトグラクのロシア人の犬たちを鞭でたたいて怒りを発散し、トグラクの下の方の有名な泉の前で馬から降りた、
muzdek bulaq süyini ochumdap ichti,
氷のような泉の水をすくって飲んだ、
andin étigha minip sol teripidiki qéri qariyaghachlar arisida qatar-qatar turushqan rus öylirige qarap tükürdi:
それから馬に乗って左側の高いニレの林の中で、一列に並んだロシア人の家々を見てつばを吐いた:
«qara, öylirining ögzilirimu qazaqning kigiz öyliridek uchluq, harwilirimu töt chaqliq téxi,
「ほら、家々の屋根もカザフのフェルトの家みたいに先がとがっていて、その上、車も四輪だ、
wuy dozaxtin qéchip chiqqan johutlar, öz yéringge sighmay bizning yerge qéchip kélishting.
おい、地獄から逃げ出したユダヤ教徒〔これは一般的な罵り言葉〕め、自分たちの土地に合わないでおれたちの土地に逃げて来たんだな。
senler padishahing ghulimighan bolsa bu yerge kélip men bilen shangyoluq talishattingmu?
おまえたちの皇帝が倒れなければこの土地に来ておれと郷約の地位を争ったか?
hemme bala-qazaning kattiwéshi sen yungluqlar!
全ての災〔わざわい〕いの源〔みなもと〕はおまえたち毛深い奴らだ!…
75ページ下から4行目。

0 件のコメント:

コメントを投稿