2014年7月5日土曜日

母なるふるさと(4)9ページの途中から)
 -- rehmet, öre turiwérey, -- dédi bala sel qizirip-hoduqup, -- qérindash, qeghezmu alghach keldim …
 「ありがとう、立ったままでいいです」と男の子は少し赤くなってうろたえて言った「鉛筆と紙もついでに持ってきました…」
 -- pah, süt qeghez, -- dédi imam qeghezni aliqinigha qoyup, -- qaranglar, munu qelemmu resining iken téxi !
 「ほお、片つや紙〔=ロール紙=洋紙=ロシア製〕だ」とイマムが紙を手のひらに置いて言った「諸君(しょくん)見たまえ、このペンまでロシア製だ!」
 ademler qérindash bilen qeghezni qoldin-qolgha élip silashti, hetta purapmu béqishti.
 人々は鉛筆と紙を順送り(じゅんおくり)に手に取ってなでて、はては嗅(か)いでみた。
 -- hoshshere, -- dédi muxterbay nurining mürisige qolini qoyup, -- bizning mehellining tunji ependisi sen, hemmidin burun sheherge kirip oqudung, yaraysen, xalayiq anglap qoyunglar, ziyek (ziyawudunning aghzaki atilishi) xeqning ishkide chakar bolup yürüp balisini sheherde oqutuptu.
 「素晴らしい」とムフテルバイがヌリの肩に手を置いて言った「おまえはうちのマハッラの初めての先生だ、誰より先に町に行って勉強した、お前はたのもしい、みんな聞いてくれ、ズィエック(ズィヤウドゥンの話し言葉での呼び方)は他人の庭先で召使として仕えて〔玄関の内側の屋内作業ではなく、玄関の外のより等級の低い雑役の意〕息子を町で勉強させたんだ。」
 -- qanche yil boldi, hoy ziyek ?
 「何年だ、おいズィエック?」
 -- it yili ekirgen …
 「犬年に入れた…」
 -- qoysanga, it-küchükliringni, töt yil boldimu ?
 「ほっとけよ、犬や子犬は〔干支で言うなの意〕、4年か?」
 -- he’e …
 「はい」
 -- 1934-yili 9-ayning 3-küni «roshen» mektepke birinchi sinipqa kirdim, -- dédi nuri jarangliq awaz bilen, -- bu yil töt yil boldi.
 「193493日「ロシェン」学校の第一学年に入りました」とヌリがはっきりした声で言った「今年4年です」。
 -- bu yil qanchinchi yil ? – soridi muxterbay ganggirap.
 「今年は何年だ?」とムフテルバイがわけが分からなくて聞いた。
 -- xudayim buyrusa 1938-yili 6-ayning 31-küni, -- dédi mira «qazi» tekebburluq bilen, --he qéni, qeghezni kirleshtürüwetmeyli, qérindashni sundurup qoymayli, qazaren …
 「〔イスラム暦でなくキリスト暦だから〕神様がお許しになるなら1938631日だ」とミラ「法官」が横柄に言った「さあところで、紙を汚さないように、鉛筆をうっかり折らないように、万一…」
 üstel ornigha qizirip siliqlashqan nantaxta qoyuldi. nurining qoligha hemme adem qarap turushti.
 机の代わりに赤くなってつるつるになったナンこね板が置かれた。ヌリの手を全ての人が見つめた。
u «ximichiski» qérindashni höldep qoyup qeghezning béshigha «erze» dégen xetni yazdi. köpchilik tengla :
彼は「ヒミチスキー」〔ブランド名〕鉛筆を濡らしておいて紙の頭に「訴状」という文字を書いた。みんなが一斉に:
 -- pah ! hoy … -- déyiship ketti.
 「おお、へー…」と言ってしまった。2
 mingbégining qoru-jayi katta derwaziliq, öyliri tünglüklük〔原文のtünglünglükは誤植と判断〕, hoyla ichi tal barangliq, quchaq yetmeydighan chong tüwürkke chirayliq, lékin mayliship ketken chiraghpay mixlanghan, sol terepke at éghili we ambar sélinghan, ong terepte baghqa kiridighan ishik körünüp turuptu.
 千戸長(せんこちょう)の屋敷(やしき)には巨大な正門があり、建物には天窓(てんまど)があり、庭の中にはブドウ棚があり、抱えきれないほど大きい柱に美しいが、油で汚れたランプ台が打ち付けられていて、左側に馬囲いと物置が配置され、右側に果樹園に入る門が見えていた。
udulgha qarisingiz, öyge kiridighan ishik közingizge tashlinidu.
真向いを見ると、家に入る門が目に飛び込んでくる。
qosh qanatliq dalan ishikidin kirgende ong terepke chong supa jaylashqan, qarighay lim, tüwrükler, chaqmaq közlük tünglük penjirisi, baghqa qaraydighan chaqmaq salasunluq bir jüp penjire, dalan supisi üstige sélinghan gülsiz qara kigizler, kigizlerge sélinghan körpiler, tizilghan yastuqlar, üch pelempeylik saray ishiki, soldiki ashxana ishiki … sarayning tünglük penjirisi, neqishlengen tam-torusi, limtaq, oyuqlar, iran nusxiliq xoten gilemliri, yipek zilchilar bu yurttiki bashqa öylerde yoq.
両開きの玄関ドアから入ると右側に大きな広縁が設けられ、松の梁、柱、四角い天窓、果樹園に面した四角い格子の付いた一対の窓、玄関の縁側の上に敷かれた無地の黒いフェルト、フェルトに敷かれた子羊の毛皮、並べられたまくら、三段の階段がある客間のドア、左の食事室のドア…客間の天窓、彫刻が施された壁と天井、作り付けの棚、壁龕(へきがん)、イラン模様のホタン絨毯、絹の絨毯はこの地域の他の家にはない。
nuri saray öyge kirgüche hemmige sinchilap qaridi. uning xétini katip mingbégige oqup bériwidi, mingbégi heyran qélip :
ヌリは客間に入る前に全体をきょろきょろ見た。彼の手紙を秘書が千戸長に読んであげると、千戸長は驚いて:
 -- kim yazghandur bu xetni ? – dep soridi.
 「誰が書いたんだこの手紙を?」と聞いた。
 -- ziyawudun dégen kembeghelning oghli nuri yéziptu.
 「ズィヤウドゥンという貧乏人の息子ヌリが書いたそうです。」
 -- u balini tépip kélinglar ! – dep buyruq berdi mingbégi xiyal bilen éngikini silap, -- pah, ajayip-he ! gépini qara bu kispurushning, oghrining edep kétishi yurtning yaxshi bashqurulmighinidin déginini qara ! …
 「その子を探して来い!」と命じた千戸長は考え込んで下あごを触って、「へえ、すごいぞ! この言葉を見ろ、この悪党の、泥棒がマナーを失ったのは地元が良く統治されていないからだと言っているのを見ろ!…」
 u xiyalgha patti.
 彼は考え込んだ。
démisimu oghrilar edep ketti.
言わなくても泥棒たちにマナーはない。
ghéni oghri tep tartmastin mingbegining qepestek hoylisigha kirip, yolwastek töt itini zeherlik gösh bilen mest qilip, yéngila sheherdin achiqqan orus harwisini sörep étizmu étiz méngip, qash deryasidin ötküzüp samiyüzidiki küzlikige apiriwaldi.
泥棒ゲニはなに憚(はばか)ることなく千戸長の檻(おり)のような庭に侵入して、トラのような4頭の犬を毒入り肉で酔わせて、新しく町から買ってきたばかりのロシア製の馬車を引っ張って畑を進んで、カシ川を越えてサミユズの作業小屋に持っていった。
mingbégi iz qoghlap küzlekke kirse, ghéni oghri emdila terini sürtüwatqaniken.
千戸長が足跡(あしあと)を追って作業小屋に入ったら、泥棒ゲニはたったいま汗をぬぐったばかりだった。
 -- tap bésipla kelginini mawu qumayning, -- dédi u mingbégini körüp, -- ikki yayisining qilichlirini qandaq qilay, oghul bala bolsang senmu sörep, manga oxshash !
 「跡(あと)をつけて来たなこのハゲワシめ」と彼は千戸長を見て言った「二人の捕吏(ほり)の剣をどうする、お前が男ならお前も引っ張って帰れ、おれと同じように!」
 mingbégi «qumay» dep leqimini atighinigha ming ölüp-ming tirilidi, lékin u aldida ghémidimu yoq, giredek原文giredepは誤植?〕 olturghan diwidek bestlik, aq sériq, sürlük yüzini chéchek izi qaplighan ademni némimu qilalaytti ?
 千戸長は「ハゲワシ」というあだ名を呼ばれてはらわたが煮えくり返ったが、彼の前ではそれに構っていられなかった、万力(まんりき)のようにどっしりと座った頑丈(がんじょう)な体の、白黄色の陰険な顔をあばたが覆ったこの男をいったいどうすることができただろうか?
u ghéni oghrining yalingach bedinige eyminip qaridi, oghrining kökrikidiki buljung göshler derya béliqidek sekrimekte, uning pakiz chüshürülgen béshini silawatqan qolliri beshlik aridek yoghan, bilekliri char buqining yanpishidek mezmut.
彼は泥棒ゲニの裸の体に怖気(おじけ)づいてしまった。泥棒の胸の筋肉が川の魚のようにピクピク跳ねていた。彼のきれいに剃られた頭をなでている両手は五本の農業用フォークのように巨大で、腕は灰色雄牛の腰のように太かった。

0 件のコメント:

コメントを投稿