2014年11月11日火曜日

母なるふるさと(12)31ページ下から10行目から)
 -- chüshe ziyek, mawu qalmaqning buti hemmini yiqitti.
 「こいつを止めろズィエク、このカルムイクのブッダ〔仏教徒の意〕はみんなを倒した。
meydisige likkide élip meydanni pirqiritip atidighini balaken buning.
胸をすばやくつかんで広場を振り回されたんで、災難だった。
özüng jöndimiseng tügidüq wuy!
おまえが懲らしめなかったら、おれたちは終わりだ!」
 muxterbay qapqara saqalliri arisidin sedeptek chishlirini körsitip, azab bilen hijiyip-shikayet qilip ziyawudunning étini öz qoli bilen aldi, andin uning bélige kök sergez potisini baghlidi we ornidin turghan tuluq téshidek uyul kelgen déhqan chélishchigha :
 ムフテルバイは真っ黒なあごひげの間から貝殻のような歯を見せて、苦笑いして、非難(ひなん)してズィヤウドゥンの馬を自分で持って、それから彼の腰に青い更紗(さらさ)の腰帯(こしおび)を結(むす)んで、立ち上がった太った石のようにどっしりとした農民の力士に向かって:
 -- senmu hüniringni körset, ziyekmu shu, chaputlimaysen, chirmaq urmaysen dep ghingshima, közüngge topa chachmisila, putungni tartiwetmisila boldi, qope qashqaliq ! – dédi we köpchilikke qarap,
 「おまえも技(わざ)を見せろ、ズィエクもそうだ、足を払うな、足をすくって投げるなと言って泣き叫ぶな、目に土をまき散らさなければ、足を手で引っ張らなければいい、立てカシカリック!」と言ってみんなを見て、
-- ziyek tashliwetse bir qoziliq qoy, qashqaliq tashliwetse taranchi qiliwalimen, bir xo yer bérimen ! – dep warqiridi.
「ズイェクが投げたら子羊(こひつじ)付きの羊を一頭やる、カシカリックが投げたらタランチとして認める、1ホの土地をやる!」と叫んだ。
 biri on putluq taghardek diqmaq, boyni yoq, béshi ghiltang, qolliri qisqa, yigirme alte-yigirme yette yashliq, qara burutluq qiran yigit ;
 一人は10プット〔1プットは16.38㎏〕の大袋のようにずんぐりとして、首がなく、頭はつるつる、指が短い、2627歳の、黒い口ひげのある体格(たいかく)の良い若者だ;
yene biri égiz, qatangghur, aq sériq, ottuz sekkiz yashliq adem.
もう一人は背が高く、やせ形(がた)、色白の、38歳の男だ。
ular meydanni aylinip chatlirini kérip méngip chélishqa chüshti.
彼らは広場を大股で歩き回って相撲の準備をした。
pakar hedep égizning potisigha qol sunatti, égiz uni mürisidin ittirip yéqin keltürmeytti.
チビは全力でノッポの腰帯に手を伸ばしていた、ノッポは肩を押し込んでそれを近づけなかった。
mehelle xelqi ikkige bölüngen : imam’axunum bilen mira «qazi» bashliq «qashqaliq» lar (aqsu, kucha, xotendin kelgenlernimu bu yerning «taranchi» liri «qashqaliq» deydu) bir terep, muxterbay bashliq taranchilar bir terep.
マハッラの人々は二手(ふたて)に分かれた:イマム・アフンとミラ「法官」をはじめとする「カシカリック」たち(アクス、クチャ、ホタンから来た人たちもこの土地の「タランチ」たちは「カシカリック」と呼ぶ)が一方、ムフテルバイをはじめとするタランチたちがもう一方だ。
 -- habla yolwas, kötürüp ur ! … -- dep warqiridi imam’axunum yurtdishigha medet tilep.
 「虎のハブラ、つり上げて投げ落とせ!」とイマム・アフンは同郷人を応援して叫んだ。
 -- tetür chimaq bilen béshini tikliwet, ziyek !
 「逆(ぎゃく)足すくいで頭を押さえてしまえ、ズィエク!」
 -- qol qayrishqa ! …
 「手を巻きつけろ!…」
 -- yanpashqa ! …
 「腰に!…」
 ular xuddi ikki buqa türtüshkendek bir-birini ittiriship, «pem taliship» chimenlikni tilghiwetti.
 彼らはまるで二頭(にとう)の雄牛(おうし)が押しあうように互いに押しあい、「技を競って」草地を掘り返していた。
axir pakar yigit ziyekning putidin tutuwaldi.
やっとチビの若者がズィエクの足をつかんだ。
u ziyekni qorup tartip yéqin ekélip :
彼がズィエクを振り回して引(ひ)っ張(ぱ)って近くに引き寄せて:
«ya ! …» dep kötürüshigila ziyekning ong puti uning putlirigha chimaq bolup yögiship boldi.
「ヤー!」と持ち上げると、ズィエクの右足が彼の足をすくって絡んだ。
yigit uni küchep kötürdi.
若者は彼を力を入れて持ち上げた。
ziyek ong qolini uning mürisidin artildurup potisidin tutti-de,
ズィエクは右手を彼の肩越しに伸ばして腰帯をつかんだ。
özining küchi bilen özini yiqitish usulini ishlitip yigitning putlirini asmangha, béshini chimenlikke tik qildi we sol qoli bilen uning puchqaqlirini tutup tartip astigha yiqitip, kökrikige minip tarimush qolliri bilen péshanisidin bésip turuwaldi.
相手の力で相手を倒す方法を使って若者の両足を宙(ちゅう)に、頭を草むらにひっくり返し、左手で彼の脇(わき)をつかんで引っ張って下に倒して、胸に馬乗りになって筋張(すじば)った手で額(ひたい)を押さえつけた。
yigit tépirlidi, lékin uni örüwételmidi.
若者はじたばたした、だが彼をひっくり返すことはできなかった。
muxterbay birinchi bolup ziyekni yölidi we turghuzup mürisige urup warqiridi :
ムフテルバイが真っ先にズィエクを引き起こして、立たせて肩をたたいて叫んだ。
 -- xalayiq, bügün kech bizning bostanda meshrep !
 「皆の衆(みなのしゅう)、今晩はうちの庭でマシュラップだ!」
 -- hésab emes, -- dédi yigit teste qopup yighlamsirap, -- chaputlap yüridiya !
 「今のは勘定に入(はい)らない」と若者がやっと立ち上がって涙ぐんで言った「足を払ったよ!」
 -- chatirangni silap baq, axtilap qoymighandu ? ha-ha-ha ! …
 「股間(こかん)をさわってみろ、去勢(きょせい)されなかったか?ハハハ!」〔「おまえそれでも男か」の意〕
 muxterbaygha egiship köpchilik téliqip külüshti.
 ムフテルバイにつられてみんなは笑い転(ころ)げた。
 -- bala qéni, dadisi ! – reyhanning yigha arilash nalisi ziyawudunni külkidin toxtatti.
 「息子はどこ、父さん!」レイハンの泣き叫ぶ声がズィヤウドゥンの笑いを止(と)めた。
 -- yoq, xotun. balini jirghilanggha barghuche déreklep bérip tapalmidim, sheherge ketmidi, birer qoghunluqqa ketken oxshaydu !
 「いない、妻よ。息子をジルギランまで尋ね続けて見つけられなかった。息子は町には行っていない、どこかの瓜畑(うりばたけ)に行ったみたいだ!」
 -- nu … nu … nurima ? – dédi muxterbayning maliyi kékechlep sözlep, -- nu … nu … nuri … buday qi … qi … qi … qirida tékisaqal …
 「ぬ、ぬ、ヌリか?」とムフテルバイの下僕がどもって言った「ぬ、ぬ、ヌリは、ブダイの、ど、ど、土手でテキサカル〔ゴムが採れるキク科タンポポ属の植物Taraxacum kok-saghyz チューインガムに用いた〕を…」
 -- qorqma, -- dédi muxterbay ayal zatini körsila zuwanini basalmaydighan aditi bilen reyhangülge chaqchaq qilip,
 「怖がるな」とムフテルバイが女の人を見たら話しかけるのを抑えきれない習性(しゅうせい)でレイハンギュルに冗談を言った。
-- éring qoziliq qoyni alar-almayla bashliringni qaturup tarap teyyar bopsina ! 
「あんたの旦那が子羊付きの羊を手に入れる前から髪の毛を整えたな〔orセットしたな〕!」〔ウイグル人の女性はjigde(ヤナギバグミ Elaeagnus angustifolia)の樹脂で作ったエリムyélimという整髪料を用いて整髪した〕
 -- qoysingizchu, men bala koyida, bay aka !
 「羊の話はやめて、私は息子のことで〔悩んでいるの〕、バイ兄さん!」
 -- anglidingghu, balang tékisaqal élip yürüptu.
 「聞いただろう、あんたの息子はテキサカルを採っていたそうだ。
manga on tuxumluq séghiz ekélidu. ha-ha-ha …
おれに10個の卵の〔大きさの〕チューインガムを持ってくるぞ。ハハハ…」
 köpchilik yene huzurlinip qiyqas-chuqan sélip külüshti.
 みんなはまた面白がって笑って騒ぎ立てた。
 külke bilen yigha, rahet bilen azab da’im bille, ular qérindash.
 笑いと涙、安楽と苦悩(くのう)はいつも一緒、それらはきょうだいなのだ。
köpchilik külmekte, reyhan yighlimaqta, muxterbay maxtanmaqta:
みんなは笑っている、レイハンは泣いている、ムフテルバイは自慢している:
 -- qaltis chimaqchi bu !
 「最高の足すくい師だこいつは!」
 -- buning chimiqi ambur !
 「こいつの足すくいはペンチだ!」
 -- yaq, özüng sériq yögey !
 「いや、おまえのはハマネナシカズラだ!sériq yögey はハマネナシカズラ Cuscuta chinensis、他の植物にかぶさる〕
 -- ha-ha-ha …
 「ハハハ…」
 -- ha-ha-ha …
 「ハハハ…」
34ページ上から6行目)

0 件のコメント:

コメントを投稿