2014年12月13日土曜日

母なるふるさと(14)Zordun sabirning tarix romani ana yurt. 36ページ下から11行目)

 -- baya közümge gül köründüng, bolmisa manga xotun kemmu, nechchisi hazir muxterbay qachan kélerkin dep tünglük penjiridin yultuz sanap [közliri] parqirap yatidu dégine!
 「さっきおれの目にあんたは花のように見えたんだ、おれに女が足りないわけじゃないけどね、何人かはいま『ムフテルバイはいつ来るだろうか』と言いながら目を輝かせて横になって天窓を通して星を数えているさ!」
 -- béshingni ye, haywan! – dédi reyhan buquldap yighlap,
 「自分の頭を食え〔=死ね〕、けだもの!」とレイハンは泣きじゃくりながら言った、
-- yamanliqingdin kélinliring buzuq, oghulliring buzuq, éghilingning arqisigha ötkine, kélinliringni marap kursukqa chüshken ittek nechchisi yatidu.
「おまえの悪行(あくぎょう)によっておまえの嫁〔=息子の妻〕たちはふしだらになった、おまえの息子たちもふしだらになった、家畜(がちく)小屋の後ろに行ってみなさいよ、嫁たちを覗(のぞ)き見して発情した犬のようなのが何人かいるよ。」
 -- bole, biri kéliwatidu deymen!
 「待て、誰か来たみたいだ!」
 -- ilahim, ziyawudun bolghiydi!
 「神様、きっとズィヤウドゥンよ!」
 rast dégendek hoyligha naxsha éytip ziyawudun kirip keldi.
 本当に言ったとおり庭に歌を歌いながらズィヤウドゥンが入って来た。
dérizidiki muxterbay derhal ghayib boldi.
窓の外のムフテルバイはすぐに見えなくなった。
 -- némanche xushal, -- dédi reyhan ay yoruqida érige domsarap, -- nedin?
 「一体何が嬉しいの」とレイハンが月光(げっこう)に照らされた不機嫌(ふきげん)な顔を夫に向けて言った「どこ行ってたの?」
 -- qashqaliqni bésiwéliwidim, muxterbay meshrep qilip berdi.
 「おれがカシカリックを負かしたから、ムフテルバイがマシュラップをしてくれた。
téxi bir qoziliq qoy mukapat berdi dégine, xotun!
その上、子羊つきの羊を褒美(ほうび)にくれたんだよ、レイハン!」
 -- sizchu, sulaymanning xotunigha néme berdingiz?
 「それであんたは、スライマンの妻に何をあげたの?」
 -- sarang boldungmu, xotun? téxi meshrep tarimidi.
 「なにバカなこと言ってるんだ、レイハン? まだマシュラップが終わってない。
naxsha bilen ussul taza qiziwatidu.
歌と踊りの真っ最中だ。
men séni dep qéchip chiqtim, könglüng yérim, ensirep turalmidim.
おれはおまえのために抜け出だしたんだ。おまえが意気消沈(いきしょうちん)しているから、心配で居続けられなかったんだ。」
 -- némige naxsha éytisiz emise?
 「じゃあ何で歌を歌ってたの?」
 -- biz taranchi xeq darghimu naxsha éytip baridighan sarang xeq.
 「俺たちタランチは吊るされ〔るために引き回されるときでも歌を歌う馬鹿者だ。
singip ketken xuyde bu, xotun! -- reyhan pixildap küldi.
これは習性(しゅうせい)だ、レイハン!」〔それを聞いて〕 レイハンはくすくす笑った。
ziyawdun xotunining yénigha anidin tughma bolup shungghudi-de, xotunini aydin nomus qilip kang terepke – tamning tüwige tartti.
ズィヤウドゥンは妻の傍(かたわ)らに真っ裸になって飛び込んで、妻をオンドルの側に-壁際(かべぎわ)に押し付けて月から隠した。
reyhangül qawul déhqanning tonush hidi, tonush bedini we özige cheksiz rahet béghishlaydighan kéchilik herikitidin bügün bölekchila rahetlinip, érini özimu kündüzi dep bérelmeydighan süpetler bilen közlirini ching yumuwélip nazlinip, tolghinip turup medhiyilidi.
レイハンギュルはたくましい農民の良く知っている臭い、良く知っている体と自分に限りない安らぎを与える夜の行為を今日はことのほか楽しんで、瞳を硬く閉(と)じて身体をくねられてからまりながら、昼間は口にできない形容詞を使って夫をほめたたえた。
uning meqsiti penjire sirtidiki muxterbayning ichige ot yéqish idi. u meqsitige yetti …
彼女の目的は窓の外のムフテルバイの心に火をつけることだった。彼女は目的を達した。
 muxterbay etisi qarigir yorghisini toqutup, qurghuyini bilikige qondurup, ikki mashkisini egeshtürüp aditi boyiche étiz arilap bödüne owlashqa chiqti.
 ムフテルバイは翌日カリギル産の足の速い馬に鞍を置かせて、〔鷹狩(たかがり)用の〕ハイタカを腕に止まらせて、2匹の野鳥狩り用の猟犬を率(ひき)いて習慣どおり農地を通ってウズラ狩りに出かけた。
mehellidin chiqsila uning yéri, bughdayliri tekshi taxta bolghan.
マハッラから出たら彼の土地で、小麦は均等に育っていた。
cheksiz étizliq tekshi tewrinip dawalghup turatti.
限りない農地が一様に揺れ動いて波打っていた。
ériq boyliri qoyuq chigh, téwilgha, her xil gül-qoraylar bilen körkemleshken, lékin uning qarigir yorghisi herqandaq yerdin yol tépip putlashmay mangalaydu, uning qedemliri chaqqan, méngishi siliq.
用水路の岸は繁茂(はんも)したハヤガネ、シモツケ、各種の草花によって美しく覆われていた、彼の馬は〔いつもは〕どこでも道を見つけて、つまずくことなく行くことができて、その歩調(ほちょう)は速く、その進行は滑(なめ)らかだった。
bügün néme üchündur at he désila müdürüp uning chishigha tegmekte.
〔しかし〕今日はなぜか馬はしょっちゅうつまずいて彼を怒らせている。
bödüniler koruldiship uchup chiqip turdi, lékin qurghuy uchup bérip qirdiki üjme shaxlirigha qonuwélip birmu bödüne alalmidi.
ウズラはバタバタと飛び出していたが、ハイタカは飛んで行って土手(どて)のクワの木の枝に止まってしまって一羽もウズラを取れなかった。
burun qurghuylar uchup chiqqan bödünini köksi bilen uratti,
以前はハイタカは飛び出したウズラを胸でたたき落としていた、
bödüne yerge chüshüshi bilen mashkilar ularni chishlep igisining aldigha tirik péti ekéletti.
ウズラが地面に落ちると猟犬がそれをくわえて主人の前に生きたまま持ってきていた。
muxterbay bolsa ittik bekisi bilen ularni huzurlinip boghuzlap ghanjughisigha baghlaytti,
ムフテルバイはというと喜んで小さなナイフで素早くウズラの喉を切って鞍紐(くらひも)に結んでいた。
bügün u birmu bödüne owliyalmidi.
今日彼は一羽もウズラを捕まえられなかった。
bek xapa boldi, uni az dep ziyawudunning besh xoluq chong shéngigha kéliwidi, köngli téximu ghesh boldi :
彼は非常に怒った、そればかりかズィヤウドゥンの5ホの大きな農地〔shangは漢語の垧か〕に来てしまって、気持ちはさらに落ち着かなくなった。
uning bughdiyi muxterbayningkidin yaxshi oxshighan, her bash, her ghol, qapqara yopurmaqliri mol hosuldin dérek bérip turuptu.
彼の小麦はムフテルバイのものより良く育っていて、一本一本の穂、一本一本の茎、濃い緑色の葉は豊作を伝えているようだ。
u köpkük gülliri bilen chirayliq körünidighan zighirliqning qirigha kélip zighirigha su tutuwatqan ziyawudungha warqiridi :
彼は青々(あおあお)とした花によって美しく彩られたゴマの畑に来てゴマに水をやっていたズィヤウドゥンに大声で言った。
 -- hey ziyek, zighiringmu, bughdiyingmu oxshaptu, bu yil sheherge kirme, qishiche meshrep oyna!
 「おい、ズィエク、ゴマも小麦もよく育っているな、今年は町に行くな、冬の間マシュラップで遊ぼう!」
 -- bay aka, balini oqutmisam bolmaydu-de!
 「バイ兄さん、息子を勉強させなくちゃならないんだよ!」
38ページ真ん中)
 -- sheherde yéqin buraderlirim bar, balangni öyliride turghuzup oqutuwéridu.
 「町の近くに仲間たちがいる、おまえの息子を彼らの家に住まわせて勉強させてやる。」
 -- ughu shundaq, lékinze!
 「本当にそうしたい、だが!」
 -- néme lékinze-pékinze, qara, bughdiying oxshaptughu!
 「だがも、佐賀もあるか〔直訳すると「何がレキン(=しかしの意)北京だ」〕、見ろ、おまえの小麦はうまく育ってるじゃないか!
méning on xo bughdiyimdin yette xodin chiqsa yetmish xo, séning besh xo bughdiyingdin on besh xodin chiqsa yetmish besh xo, he maqul, on ikki xodin chiqsimu dégine …
おれの10ホ分の土地で1ホの種から7ホづつ取れるとして、70ホ、おまえの5ホ分の土地では1ホの種から15ホづつ取れるとして75ホ、少なくとも、12ホづつ取れるとしても…」
 -- bu yerge üch boz yatquzdum, töt yérige xaman yasidim, pada-kalilargha, séning qoyliringgha üch yil uda mushu yerdin qoru qilghuzdum.
 「この土地で3つの未耕地を灌漑し、4か所に脱穀場(だっこくじょう)を作り、家畜の群れとあんたの羊を3年続けてこの土地に囲(かこ)って飼育(しいく)した。
sésighan saman, at-kala qighi, süydüki yerni taza küchlendürdi …
腐った麦わらと牛馬の糞尿で土をすっかり肥沃(ひよく)にした…
38ページ下から3行目)

0 件のコメント:

コメントを投稿